20. august

Kultuurkapital (KULKA)

(Järgmised taotlustähtajad: 20. november, 20. veebruar, 20. mai)

Kultuurkapital jaguneb kahte ossa – suur KULKA üleriigiliste sündmuste ja tegevuste jaoks, ning kohalik KULKA (ehk Maakondlik Ekspertgrupp) kohaliku tähtsusega tegevuste jaoks. Kui plaanitava idee haare on kindlaks tehtud ning see on üleriigiline, tuleb valida kaheksa sihtkapitali vahel –

 •  Kirjanduse sihtkapital
 •  Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital
 • Arhitektuuri sihtkapital
 • Audiovisuaalse kunsti sihtkapital
 • Helikunsti sihtkapital
 • Näitekunsti sihtkapital
 • Rahvakultuuri sihtkapital
 • Kehakultuuri ja spordi sihtkapital

Kõik sihtkapitalid peale rahvakultuuri tegelevad väga kindlalt ja kitsalt oma alaga ning pigem professionaalsel tasemel. Rahvakultuur on kõige paindlikum koht, kuhu saab esitada igasuguste ideedega projekte.

 

Maakondlik Ekspertgrupp alasihtkapitalideks ei jagune.

 

Kultuurkapitalist raha taotlemiseks tuleb ennast kõigepealt veebilehel kasutajaks registreerima ning taotluseid saab esitada ainult elektrooniliselt. 10 punkti rohelise mõtlemise eest! Taotlust saab esitada ka eraisikuna.

 

Lisainfo, registreerimisleht ning taotlus on leitavad Kultuurkapitali kodulehelt http://www.kulka.ee/

Enne taotluse saatmist soovitame kindlasti konsulteerida vastava sihtkapitali projektijuhiga või Lennukitehase lehelt leitavate projektikirjutamise mentoritega (Vilja Volmer ja Ulvi Vahter).

21. august

Keskkonnaprogramm (Keskkonnainvesteeringute Keskus)

(Järgmine taotlustähtaeg: kevad 2015)

 

Keskkonnaprogrammist saab raha taotleda keskkonna teemadega seotud projektidele. Programm jaguneb kümneks alaprogrammiks:

 • Keskkonnateadlikkus
 • Veemajandus
 • Keskkonnakorraldus
 • Looduskaitse
 • Metsandus
 • Kalandus
 • Atmosfääriõhu kaitse
 • Merekeskkonna
 • Maapõue

 

Taotluseid saab esitada ainult elektrooniliselt läbi vastava keskkonna. Eraisikuna taotlust esitada ei saa. Lisainfo ning taotluskeskkond on kättesaadav Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) kodulehelt http://www.kik.ee/et/taotlejale/keskkonnaprogrammist. Enne taotluse saatmist soovitame kindlasti konsulteerida maakondliku esindaja peaspetsialistiga, konkreetse programmispetsialistiga või Lennukitehase lehelt leitavate projektikirjutamise mentoritega (Vilja Volmer ja Ulvi Vahter).

31. august

Hasartmängumaksu Nõukogu

(Järgmine taotlustähtaeg: iga kuu viimane päev)

 

Hasartmängumaksu Nõukogu jaguneb kolme ossa – Kultuur, Haridus ja Sotsiaal. Küsida saab nii üleriigiliste kui kohaliku tähtsusega tegevuste jaoks. Taotlus tuleb kindlasti esitada kaks kuud enne tegevuse algust (enne esimese kulutuse tegemise algust) ning kui esimene kord raha ei saa, saab sama taotluse veel üks kord esitada. Seega soovitame varuda aega!

 

Lisainfo ning taotluse vormi saab Hasartmängumaksu kodulehelt http://www.hmn.ee/. Taotlused saab saata ka digiallkirjastatult ja emailiga. Eraisikuna taotlust saata ei saa. Enne taotluse saatmist soovitame kindlasti konsulteerida vastava alakapitali kontaktisikuga või Lennukitehase lehelt leitavate projektikirjutamise mentoritega (Vilja Volmer ja Ulvi Vahter).

20. september

Viljandi Linn

(Taotlustähtaeg üks kord aastas)

 

Viljandi Linn jagab toetusi tegevustele ja organisatsioonidele, kes on Viljandiga seotud ning millest või kelle tegevusest on Viljandile kasu. Taotleda saab nii projektitoetust (sündmusele või tegevusele) kui ka tegevustoetust (organisatsioonile aasta läbi kestva tegevuse rahastamiseks). Rõhutame veelkord, et oluline on seotus Viljandiga!

 

Taotluse vormi leiab Viljandi Linna kodulehelt http://www.viljandi.ee/et/avaldusevormid (rahanduse alt) ning selle saab esitada digiallkirjastatult emailile viljandi@viljandi.ee. Projektitoetust saab taotleda ka eraisikuna. Enne taotluse saatmist soovitame kindlasti konsulteerida Vilja Volmeriga (projektikirjutamise mentor).

30. september

Eesti kultuur maailmas (Kultuuriministeerium)

Programm on mõeldud Eesti kultuuri tutvustamiseks maailmas ning võimaluste loomine Eesti loovisikutele, kultuurikollektiividele ja loomeettevõtjatele rahvusvahelisele areenile jõudmiseks.

Taotlus tuleb esitada kas digiallkirjastatult emailiga või paberkandjal postiga. Eraisikuna taotlust esitada ei saa. Lisainfo ja taotluse vorm leitav kodulehelt http://www.kul.ee/et/eesti-kultuur-maailmas. Enne taotluse saatmist soovitame kindlasti konsulteerida vastava kapitali kontaktisikuga või Lennukitehase lehelt leitavate projektikirjutamise mentoritega (Vilja Volmer ja Ulvi Vahter).

1. oktoober (kell 13.00)

Euroopa noored

Euroopa noorte programm on otsetee Euroopa Liidu noorsootöö peale pandud rahade juurde. Läbi Euroopa noorte saab rahastust küsida mitmele võimalikule mõttele:

 • Noortevahetused – kui on soov korraldada vahvaid ja harivaid tegevusi täis nädalat ning kutsuda külla noortegruppe mujalt euroopast.
 • Rahvusvaheline noortealgatus – heade mõtete jaoks, mis aitavad kohalikku keskkonda paremaks muuta. Tegevus peab toimuma kahes riigis üheaegselt, kusjuures tegevused võivad olla erinevad, aga eesmärk ja tulemus peavad olema samad.
 • Noorte osalusprojekt – on mõeldud nii kohalikele kui rahvusvahelisteks sündmusteks, kus saavad kokku noored ja noorteteemadel otsustajad. Tegevuseks võib olla konverents, seminar vms sündmus. Oluline on, et noored räägiksid kaasa neid puudutavates teemades ning et see hääl jõuaks nendeni, kes lõpuks otsuseid teevad.

Taotluseid esitamiseks tuleb end registreerida kasutaja portaalis ning saada endale identifitseerimiskood ehk PIC kood. Taotlusi saab esitada ja mitte juriidiline noortegrupp ehk grupp noori, kes ei ole mingil moel eesti registrites registreeritud. Taotlus esitatakse vastavas keskkonnas elektrooniliselt.

Hulgaliselt lisainfot ning taotluskäik on kättesaadavad Euroopa Noorte kodulehelt http://euroopa.noored.ee/. Enne taotluse saatmist soovitame kindlasti konsulteerida vastava alaprogrammi kontaktisikuga või Lennukitehase lehelt leitavate projektikirjutamise mentoritega (Vilja Volmer ja Ulvi Vahter).

1. oktoober

Kohaliku Omaalgatuse Programm (Kodanikuühiskonna Sihtkapital)

(Järgmine taotlustähtaeg: kevadel 2015)

Kohaliku Omaalgatuse Programmist (ka KOP) toetatakse kohaliku tähtsusega projekte, mille tegevus on suunatud kohaliku elu ja kogukonna tugevdamisele.

Toetust saavad taotleda vaid piirkondlikult tegutsevad mittetulundusühingut (MTÜ-d) ja sihtasutused (SA-d), eraisikuna taotlust esitada ei saa. Lisainfo ning taotlusvorm on KÜSK-i kodulehel http://www.kysk.ee/. Enne taotluse saatmist soovitame kindlasti konsulteerida vastava kapitali kontaktisikuga või Lennukitehase lehelt leitavate projektikirjutamise mentoritega (Vilja Volmer ja Ulvi Vahter).

3. oktoober

Etenduskunstid (Kultuuriministeerium)

Raha saab taotleda teatrialastele sündmustele, programmidele ja arendusprojektidele. Programmi eesmärk on etenduskunstide valdkonna arendamine, rahvusvahelistumine ning teadliku ja haritud publiku kasvatamine.

Taotlus tuleb esitada kas digiallkirjastatult emailiga või paberkandjal postiga. Eraisikuna taotlust esitada ei saa. Lisainfo ja taotluse vorm leitav kodulehelt http://www.kul.ee/et/teatrialased-sundmused-programmid-ja-arendusprojektid. Enne taotluse saatmist soovitame kindlasti konsulteerida vastava kapitali kontaktisikuga või Lennukitehase lehelt leitavate projektikirjutamise mentoritega (Vilja Volmer ja Ulvi Vahter).

15. oktoober

Eesti Rahvuskultuuri Fond

(Taotlustähtaeg üks kord aastas)

Rahvuskultuuri fondi nimest ei tasu lasta end ära petta – rahastatakse ka projekte, mis ei ole rahvuskultuuriga selle tavapärases mõistes seotud. Lisaks võib küsida siit fondist küsida ka natuke suuremaid summasid, kui muidu söandaks.

Rahvuskultuurifond jaguneb paljudeks väiksemateks alafondideks, mis kõik on võtnud endale kindla ala, mida nad toetavad. Taotluse esitamisel soovitame ise alafondi mitte määrata – siis on kindel, et taotlus jõuab kõige õigemasse kohta.

Eraisikuna saab taotleda stipendiumit õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks.

Taotluseid saab saata ainult paberkandjal postiga. Lisainfo ning taotluse vorm on Eesti Rahvuskultuuri Fondi kodulehel http://www.erkf.ee/. Enne taotluse saatmist soovitame kindlasti konsulteerida Lennukitehase lehelt leitavate projektikirjutamise mentoritega (Vilja Volmer ja Ulvi Vahter).

Oktoober

Vabaühenduste programm (Avatud Eesti Fond)

Programm on loodud kodanikuühiskonna arendamiseks ning suurema panuse andmiseks sotsiaalse õigluse ning demokraatia arengusse. Raha antakse kolmele nö fookusteemale:

 • Demokraatia väärtuste ja inimõiguste edendamine
 • Vabaühenduste paranenud tegutsemisvõimekus ja –keskkond
 • Eestkostevõimekuse parandamine

Toetust saavad taotleda vaid mittetulundusühingud (MTÜ-d) ja sihtasutused (SA-d), eraisikuna taotlust esitada ei saa. Lisainfo ning taotlusvorm on Avatud Eesti Fondi kodulehel http://oef.org.ee/teoksil/norra/. Enne taotluse saatmist soovitame kindlasti konsulteerida vastava kapitali kontaktisikuga või Lennukitehase lehelt leitavate projektikirjutamise mentoritega (Vilja Volmer ja Ulvi Vahter).

Oktoober

Viljandi Noorte Volikogu

Viljandi Noorte Volikogu jagab toetusi projektidele, mis on noorte omaalgatus (noorte endi poolt algatatud ideed ja kirjutatud projekt) ning mis on eelistatult suunatud samuti noorte hüvanguks. Projektide puhul on oluline, et tegevusest saaks osa võimalikult suur hulk Viljandi linna noori.

Taotluse vormi leiab Viljandi Noorte Volikogu lehelt http://www.viljandi.ee/et/noorte-volikogu. Taotleda saab ka eraisikuna. Enne taotluse saatmist soovitame kindlasti konsulteerida Viljandi Noorte Volikoguga või Lennukitehase lehelt leitavate projektikirjutamise mentoritega (Vilja Volmer ja Ulvi Vahter).

1. november

Viljandi Linna loome- ja spordistipendium

(Järgmised taotlustähtajad: 1. veebruar, 1. mai, 1. august)

Spordistipendium on mõeldud Viljandi linna või Viljandi linna esindavatele sportlastele, kes soovivad saada toetust võistlustest osavõtuks, treeninglaagrites käimiseks või treeningkulude katteks. Loomestipendium ootab taotlusi loominguga tegelevatelt inimestelt, kes soovivad toetust tööks uue teosega, näituse korraldamiseks vms.

Taotlusvormi saab Linnavalitsuse kodulehelt http://www.viljandi.ee/et/avaldusevormid (Haridus ja kultuur alt). Taotleda saab ka eraisikuna. Enne taotluse saatmist soovitame kindlasti konsulteerida Vilja Volmeriga (projektikirjutamise mentor).